کارنامه آزمون استخدامي دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی وزارت بهداشت سال 1399

پشتیبانی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است