انواع سرویس اینترنت را بیشتر بشناسید

پشتیبانی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است